Prijímanie detí šk. rok 2019/2020

Prijímanie detí šk. rok 2019/2020

15. február 2019

OZNAM
o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie
v materskej škole na školský rok 2019/2020

Riaditeľka Materskej školy Prešovská 28, 821 08 Bratislava oznamuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. po dohode so zriaďovateľom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 2, že tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy si rodič /zákonný zástupca dieťaťa/ môže STIAHNUŤ NA NAŠEJ WEBSTRÁNKE.

V zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. a v znení § 24 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné priložiť potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu a absolvovaných povinných očkovaniach.

Žiadosti sa prijímajú osobne v budove Materskej školy Prešovská 28 od 24.apríla 2019 s uzávierkou 3.mája 2019

 • 24.04.2019 v čase od 08:00 do 12:30 hodiny
 • 25.04.2019 v čase od 12:30 do 15:30 hodiny
 • 26.04.2019 v čase od 08:30 do 12:00 hodiny
 • 29.04.2019 v čase od 13:00 do 17:00 hodiny
 • 30.04.2019 v čase od 12:30 do 15:30 hodiny
 • 02.05.2019 v čase od 12:30 do 15:30 hodiny
 • 03.05.2019 v čase od 09:00 do 12:00 hodiny

Forma a priebeh zápisu:

 • zápisu sa zúčastní rodič (zákonný zástupca) spolu s dieťaťom
 • zákonný zástupca predloží na zápise vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy spolu s lekárskym potvrdením
 • platný občiansky preukaz zákonného zástupcu (k nahliadnutiu)
 • rodný list dieťaťa (fotokópia)

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15. júna 2019.

Kritéria prijatia

Do materskej školy sa prijímajú:

 • prednostne deti, ktoré k 1. septembru 2019 dovŕšili 5 rokov,
 • prednostne deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • spravidla deti, ktoré k 1. septembru 2019 dovŕšili 3 roky,
 • deti, ktoré spĺňajú základné hygienické požiadavky a samoobslužné činnosti (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, použije WC, oblečie základné časti odevu)