Spevácky krúžok Škovránok

Na čo sa vyučovanie spevu zameriava?

  • Rozvíja hudobné a spevácke schopnosti, podporuje správne dýchanie a artikuláciu. Výrazne ovplyvňuje citovú i psychickú oblasť. Stáva sa súčasťou prípravy do školského prostredia.
  • Vnímaním melódie a textov piesní sa zdokonaľuje pamäť, predstavivosť a fantázia.
  • Ovplyvňuje rozvoj vnímania a myslenia, schopnosť spolupráce a všestrannej komunikácie, prípadne napomáha zaradeniu dieťaťa do kolektívu.
  • Technické cvičenia a spevácke rozcvičky zlepšujú artikuláciu. Práca s dychom môže mať u niektorých detí aj liečebný charakter.

Ako prebieha vyučovanie?

  • Zábavnou formou, je založené na nácviku moderných detských piesní v rôznych štýloch napr.: pop, disco, jazz, country, rock, latino, swing, cha-cha, traditional. Piesne sú doplnené rytmicko-dramatickým pohybom.
  • Spevácka činnosť je rozšírená o hru na detské hudobné nástroje, rytmizáciu textov piesní a dramatický prejav.
  • Spev je sprevádzaný živou hudbou - sprievodom učiteľa na klavír-syntezátor. Detské piesne sú prevažne vlastnou alebo čiastočne prevzatou produkciou učiteľa.
  • Deti sa môžu prejaviť samostatne, spievajú vo dvojiciach alebo skupinkách. Učia sa počúvať hudbu a rozlišovať zvuky rôznych hudobných nástrojov a materiálov. Učiteľ hrá na husle alebo na mandolínu skladby rôznych hudobných štýlov.
  • Piesne majú svoj vlastný logický dej. Vyučovacie hodiny sú začlenené do rôznych motivačných rozprávok alebo príbehov.

Vyučovanie speváckeho krúžku prebieha raz týždenne v stredu 45 minút - elokované triedy Palkovičova 15:25 - 16:10

Trvanie krúžku: 1 pol. (október až január) = 4 mes., 2 pol. (február až jún) = 5 mes.

Detský spevácky krúžok Škovránok vedie Mgr. Martin Masaryk, ktorý vyštudoval odbor spev na Konzervatóriu v Bratislave a odbor hudobná výchova - zameranie spev na Pedagogickej fakulte Univerzity v Ružomberku. Má 13 ročnú pedagogickú prax v ZUŠ a zameriava sa na vyučovaniu spevu detí predškolského a mladšieho školského veku v MŠ a ZŠ. Venuje sa tvorbe detských piesní a hre na husle, mandolínu a klavír. Pôsobí ako externý člen speváckeho zboru SND a Slovenskej filharmónii.