Dôležité

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 7:00 do 17:00.

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (prenesene mestskej časti Ružinov), prispieva zákonný zástupca dieťaťa pre školský rok 2023/2024 sumou 75 € mesačne. Číslo účtu IBAN - SK78 0200 0000 0016 3849 6353. Príspevok neuhrádzajú rodičia detí, ktoré majú rok pred povinnou školskou dochádzkou.

Poplatok je možné uhradiť aj za viac mesiacov. Prosíme však dodržať princíp:

  • september – december môžete uhradiť spolu
  • január – jún môžete uhradiť spolu

 Stravná jednotka je 2,3 €/deň + réžía 16 €/mesiac.
 Číslo účtu ŠJ Prešovská IBAN - SK82 0200 0000 0016 4597 2653

Odsúhlasený poplatok rodičov do rodičovského združenia je 100 € na školský rok.

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 7:30 hod. ráno. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá.

Rodič predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, ak je neprítomnosť dieťaťa dlhšia ako tri po sebe nasledujúce dni.

Prezúvky s bielou podrážkou a uzavretou pätou (nie šlapky , sandále), pyžamo, náhradné oblečenie, spodné prádlo, igelitovú tašku. Veci musia byť podpísané. Je potrebné priniesť vyplnený dotazník a fotokópiu preukazu poistenca.

Žiadosti o prijatie dieťaťa do našej materskej školy prijímame spravidla v máji príslušného kalendárneho roka. Podmienky prijatia oznamujeme aj formou oznamu na vchode do materskej školy. Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roku dostane rodič najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roku. V prípade prijímania v priebehu školského roka, do 30 dní odo dňa podania žiadosti.