JESENNÉ PRÁZDNINY

JESENNÉ PRÁZDNINY

26. október 2020

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľstvo Materskej školy Prešovská 28, 821 08 Bratislava oznamuje,
že materská škola s elokovaným pracoviskom Palkovičova 11/A je počas jesenných prázdnin

v termínoch 30.októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020

ZATVORENÁ