Prijímanie detí šk. rok 2020/2021

Prijímanie detí šk. rok 2020/2021

15. február 2020

OZNAM
o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie
v materskej škole na školský rok 2020/2021

Riaditeľka Materskej školy Prešovská 28, 821 08 Bratislava oznamuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. po dohode so zriaďovateľom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 2, že tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy si rodič /zákonný zástupca dieťaťa/ môže STIAHNUŤ NA NAŠEJ WEBSTRÁNKE.

V zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. a v znení § 24 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné priložiť potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu a absolvovaných povinných očkovaniach.

Žiadosti sa prijímajú osobne v budove materskej školy 4. - 7. mája 2020

  • 04.05.2020 v čase od 08:30 do 15:00 hodiny
  • 05.05.2020 v čase od 09:00 do 15:00 hodiny
  • 06.05.2020 v čase od 08:30 do 15:00 hodiny
  • 07.05.2020 v čase od 09:00 do 15:00 hodiny

Forma a priebeh zápisu:

  • zápisu sa zúčastnia rodičia (zákonní zástupcovia) spolu s dieťaťom
  • zákonní zástupcovia predložia na zápise vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy spolu s lekárskym potvrdením
  • platný občiansky preukaz zákonných zástupcov (k nahliadnutiu)
  • rodný list dieťaťa (fotokópia)

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 30. júna 2020.

Kritéria prijatia budú zverejnené 31.marca 2020.