Prijímanie detí šk. rok 2023/2024 - ONLINE ŽIADOSŤ

Prijímanie detí šk. rok 2023/2024 - ONLINE ŽIADOSŤ

20. marec 2023

OZNAM
o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie
v materskej škole na školský rok 2023/2024

 

Riaditeľka Materskej školy Prešovská 28, 821 08 Bratislava oznamuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona č. 273/2020 Z.z., vyhlášky č. 541/2021 o materskej škole a po dohode so zriaďovateľom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 2, že zápis do materskej školy bude prebiehať cez ONLINE ŽIADOSTI

 

ONLINE ŽIADOSŤ BUDE DOSTUPNÁ
od 2. mája 2023 8:00 h
do 5. mája 2023 17:00 h

 

Forma a priebeh zápisu:

 • zákonní zástupcovia vyplnia a odošlú žiadosť online cez link na webstránke materskej školy
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa cez online žiadosť nevyžaduje
 • zákonný zástupca kvôli overeniu pravdivosti údajov predkladá po vyzvaní riaditeľovi : rodný list dieťaťa, občianske preukazy zákonných zástupcov a potvrdenie od pediatra.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 30. júna 2023.

Do materskej školy sa prijímajú:

 • prednostne deti na povinné predprimárne vzdelávanie, ktoré k 1. septembru 2023 dovŕšili 5 rokov a majú trvalý pobyt v MČ Bratislava-Ružinov - spádová oblasť (ulice Bajkalská 4-20 párne, Bajzova, Jégého, Klincová, Líščie Nivy, Miletičova 1-7 nepárne, Mraziarenská, Ondavská, Palkovičova, Prešovská 28-32 párne a 37 -39A nepárne, Priekopy, Ružová dolina 7-13 nepárne, Sartorisova, Stodolova, Trnavská cesta 6-32A párne, Záhradnícka 60-74 a 91-153 nepárne, Zelinárska)
 • spravidla deti, ktoré k 1. septembru 2023 dovŕšili 3 roky a spĺňajú stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti
  V prípade, ak záujem o prijatie detí prekročí kapacitu materskej školy budú žiadosti bodované podľa nasledujúcich kritérií (VZN MČ Ružinov 2/2019):
  • vek, ktorý dieťa dovŕši k 31.8.2023: 4 roky (2 body), 3 roky (1 body), 2 roky (0 bodov)
  • trvalý pobyt dieťaťa v pešej dostupnosti materskej školy podľa spádovej oblasti (2 body)
  • trvalý pobyt otca v mestskej časti Bratislava-Ružinov a trvalý pobyt matky v mestskej časti Bratislava-Ružinov (8 bodov)
  • súrodenec dieťaťa, ktoré v šk. roku 2023/2024 bude navštevovať materskú školu (2 body)