Centrum poradenstva a prevencie

Materská škola spolupracuje s Centrom poradenstva a prevencie na Drieňovej 36 v Bratislave.

Centrum poskytuje:

  • individuálnu a skupinovú psychologickú diagnostiku, psychoterapiu detí od narodenia do dospelosti a poradenstvo pre rodičov, zákonných zástupcov a pedagógov pri:
  1. chovných otázkach (súrodenecká žiarlivosť, detský vzdor, nejednotná výchova a pod.)
  2. adaptačných problémoch v školských kolektívnych zariadeniach
  3. posudzovaní školskej spôsobilosti detí pred vstupom do 1. ročníka ZŠ
  4. problémoch v učení a v správaní (špecifické vývinové poruchy učenia, poruchy aktivity a pozornosti)
  5. identifikovaní všeobecného intelektového nadania
  6. ťažkostiach v osobnostnom a emocionálnom vývine (problémy so spánkom, poruchy príjmu potravy a pod.)
  • besedy s rodičmi detí MŠ na tému školskej spôsobilosti a stimulačný program pre deti

Oddelenie psychologického poradenstva
Školský psychológ
PhDr. Slávka Svitková

Tel.: + 421/2/43 63 25 88
Email: svitkova@cpppapba2.sk