Usporiadanie dňa

Čas

Činnosti

od 7.00

Otvorenie MŠ

Hry a hrové činnosti podľa voľby detí - individuálne, skupinové, spoločné hry

Ranný kruh

Pohybové a relaxačné cvičenia

 8:30  Osobná hygiena, desiata
 9:30  EDUKAČNÉ AKTIVITY - zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, výtvarnej, hudobno - pohybovej, dramatickej, grafomotorickej oblasti

Pobyt vonku - vychádzka, hry v záhrade - pohybové, so spevom, s náčiním, na náradí, hry v piesku

 11:30  Osobná hygiena, príprava na odpočinok, odpočinok
14:00 

 Pohybové a relaxačné cvičenia

Osobná hygiena, olovrant

14:30

Hry a hrové činnosti detí, krúžková činnosť

17:00

Koniec prevádzky MŠ