Povinné zverejňovanie informácií

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok  a faktúr nadobúda účinnosť dňom 1.1.2011 v súlade zákona č. 546/2010 Z.z., a Zákona  č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.